Module Elm_icon

module Elm_icon: sig .. end
Icon

type ty = [ `file | `none | `standard ] 
type lookup_order = [ `fdo | `fdo_theme | `theme | `theme_fdo ] 
val add : Evas.obj -> Evas.obj
val addx : Elm_object.t_addx
val thumb_set : Evas.obj -> string -> string -> ?g:string -> unit -> unit
val standard_set : Evas.obj -> string -> bool
val standard_get : Evas.obj -> string option
val order_lookup_set : Evas.obj -> lookup_order -> unit
val order_lookup_get : Evas.obj -> lookup_order